Medlemsvilkår

Ved å bli medlem på CFOslo signerer man også automatisk på medlemsvilkårene. Disse vil du også få presentert etter du har valgt ønsket medlemskap i MindBodyOnline*.

CrossFit Oslo – Medlemsvilkår
MEDLEMSNAVN and CrossFit Oslo AS for Monthly Membership.

Contract Start Date: XX.XX.XXXX
Contract End Date: XX.XX.XXXX

 • Kontrakten er løpende og gjelder fra den er signert og levert til CrossFit Oslo (CFOslo).
 • Kontrakten må sies opp skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet. Oppsigelse må skje før trekkdato.
 • Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt skriftlig av CFOslo må medlemmet selv ta kontakt med CFOslo og kontrakten er å regne som gjeldene. CFOslo har en gjensidig oppsigelse på en (1) måned før trekkdato.
 • Det er en (1) måneds gjensidig oppsigelse.
 • Kontrakter med binding kan ikke sies opp før bindingstiden er ute.
  • Etter bindingstiden gjelder en (1) måneds oppsigelse fra trekkdato.
  • Kontrakter med binding kan bare sies opp ved å løse inn de resterende månedene av bindingstiden inkludert en (1) måneds oppsigelse.

Medlemskontrakt:

 • Medlemskap gir medlemmet rett til å trene ved CFOslo sitt treningssenter og benytte seg av CFOslo sitt til enhver tid gjeldende tilbud av treningsmuligheter og andre tjenester.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Medlemmet, eller annen person som i medlemskontrakten har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. CFOslo sin til enhver tid gjeldende prisliste.
 • Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert.
 • Medlemmet forplikter seg til å følge regler og de anvisninger som de ansatte ved CFOslo.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 • CFOslo fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med unntak av de tilfeller der CFOslo kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.
 • CFOslo forbeholder seg å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene, i julehøytiden og påsken.
 • CFOslo forbeholder seg retten til å justere treningstider fortløpende.
 • Kontrakten må sies opp skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet. Oppsigelse må skje før trekkdato.
 • Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt skriftlig av CFOslo må medlemmet selv ta kontakt med CFOslo og kontrakten er å regne som gjeldene. CFOslo har en gjensidig oppsigelse på en (1) måned før trekkdato.
 • Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale månedsavgift m.v. + fakturagebyr til CFOslo. Mislighold av betalingsforpliktelsen kan føre til utestenging fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.
 • CFOslo er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor CFOslo sin kontroll, og som CFOslo ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgende av (Force Majeure).
 • Medlemskontrakten er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og CFOslo skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

*Medlemsvilkårene kan avvike noe etter type medlemskap.